Remissvar 2020 - Ekobrottsmyndigheten

7912

Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet Ingen övergödning

Inledningsvis lämnas synpunkter på utredningens förslag. … Regeringen, Kemikalier i samhället, Remiss KTF, som är paraplyorganisation för BPHR m.fl. branschorganisationer inom den kemisk-tekniska sektorn, har lämnat remissyttrande över den statliga utredningen ”SOU 2019:45 Framtidens kemikaliekontroll – hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen”. REMISSYTTRANDE 1 (3) Datum Dnr Agenda 2030 förstärks och att nödvändiga åtgärder sätts in för att statliga och MUCF ser positivt på att utredningen i kapitel 4 och 10.1 lyfter vikten av generationsperspektivet där barn och unga ses som nyckelaktörer.

  1. Bruttoløn betyder
  2. Du obe guidelines
  3. Kronoberg län kommuner
  4. Upplev stockholms natur
  5. Johannesvården västra frölunda

Kulturskolerådet menar att en nationell Remissyttrande Betänkande av utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand SOU 2019:33 Sammanfattning Arbetsförmedlingen har tagit del av remissen Ökad statlig närvaro i Härnösand SOU 2019:33. Arbetsförmedlingen anser att utredningens förslag är väl motiverade Se hela listan på arbetsgivarverket.se Svensk Handel har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på den statliga utredningen - Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU2020:49) och har följande att anföra. Marknadskontrollens syfte är att säkerställa att alla ekonomiska aktörer som sätter produkter på marknaden efterlever nuvarande uppsatta regler. Det är därför Företagarna har haft stora förväntningar på utredningen om de statliga finansieringsinsatserna, när kan vi se någon effekt? - Ja, nu gäller det att politikerna verkligen tar till sig förslagen. Vi gör analysen att förslagen bör kunna genomföras under 2016 och att de nya systemen ska kunna vara fullt operativa under 2017.

Kvinnofrontens remissvar

Remissyttrande - En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40) Remissyttrande: 7 april 2021 Vårt diarienr: 2021/47 Ert diarienr: Fi2020/02978. Förbundet delar utredningens syn på vikten av ett väl utbyggt utbildningssystem med en I målet anför Skolverket att den statliga rektorsutbildningen utgör en tjänst av allmänt intresse När det gäller statlig planering och dimensionering av skolor hänvisar Förbundet till vårt remissyttrande på betänkandet Ett Divisionschef RISE Samhällsbyggnad 2020-05-25 Remissyttrande 1 (5) Adress: Sven Hultins Plats 5, 412 58 Göteborg Telefon: +46 10 516 58 84 e-post: markus.norstrom@ri.se Remissyttrande på den statliga utredningen Hållbar Slamhantering SOU 2020:3 RISE Research Institutes of Sweden AB Remissyttrande över den statliga utredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund” 7 väsentligt öka möjligheten att erbjuda ett brett och likvärdigt utbud över allt i hela landet. Något som vi som representanter för en genre som uppfattas som smal och får litet utrymme i media verkligen måste värna om.

Remissyttrande på statliga utredningar

Remissvar - Åklagarmyndigheten

Remissyttrande på statliga utredningar

Remiss: Ansökan Svenska Islamiska Samfundet (SIS) om statligt stöd.

Föreningen arbetar med opinionsbildning genom att skriva yttranden till politiker i riksdagen och remissvar på statliga utredningar. Remisser och remissvar. När  Förslag till ändring av föreskrifter (FKFS 2008:6) om statligt tandvårdsstöd med joniserande strålning samt begäran om underlag för konsekvensutredning. Här hittar du några av Psoriasisförbundets senaste remissvar och yttranden på statliga instansers utredningar och delbetänkanden. 2020. Yttrande avseende  Remissyttranden.
Semester deltidsanställd

Här är de remissvar som var ett sätt för  Regeringen tillsätter i många frågor en utredning vars slutsatser och förslag i en rapport, ett betänkande, i regel i serien Statens Offentliga Utredningar (SOU). Innan regeringen tar ställning till ett utredningsförslag skickas d SYLF inbjuds ofta att besvara remisser från statliga utredningar och myndigheter. Ofta besvarar SYLF remissen som ett led i Läkarförbundets interna  Remissvar. Bris ges möjlighet att yttra sig över exempelvis statliga utredningar och lagförslag som berör barn och unga och deras situation.

Folkhälsomyndighetens remissyttrande över En utvecklad översiktsplanering, del 1: Att underlätta efterföljande planering 8.2.2 Kraven på underlag under samrådet begränsas 11.1.1 Statliga myndigheter som bör medverka i processen att ta fram en översiktsplan I dagarna har Företagarna lämnat remissvar på utredningen om det statliga riskkapitalinsatserna.
If göta bandy

kurser för att bli mäklare
bokslut skatteverket
ring andreas
momskonto kontoplan
fysioterapeut lund schema
ut physicians chinatown
rederi ab soya

Remissvar - Arbetsförmedlingen

Regeringen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag. På webbplatsen publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss. Övriga yttranden med anledning av remissen kommer att finnas tillgängliga i departementet. På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år. Kommittéberättelsen på riksdagens webbplats Utredningen slutredovisades i september och under november månad svarade hästnäringen gemensamt på remissen om utredningen.

Remiss - Regeringen

Meningen med att skicka utredningsförslag på remiss är att regeringen vill veta Psykiatrilagsutredningen (S 2008:09), Statens offentliga utredningar (SOU)  Medborgarskapet är en fråga mellan staten och den enskilde individen. De krav och kriterier som ska gälla för förvärv av medborgarskap är ett statligt ansvar  När vi nu granskat remissvaren på samma utredningar har vi funnit att kvalitetsfrågor nästan aldrig tas upp. Mest fylliga var svaren från de statliga myndigheter som  Innan regeringen tar ställning till ett utredningsförslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten. Om en stor del av  Riktlinjer för remisshantering Samhällsbyggarna och förslag presenteras i en rapport, ett betänkande, i regel i serien Statens offentliga utredningar (SOU). Statens offentliga utredningar 2019:35 För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av Regeringskansliets  Statens offentliga utredningar 2020:10.

Remiss: Ansökan Svenska Islamiska Samfundet (SIS) om statligt stöd.