Kontrollplan livsmedel - Kristianstads kommun

6984

Bilaga 2.pdf

Anmäl matförgiftning till miljöavdelningen. Kontakta miljöavdelning om du misstänker att du blivit matförgiftad av mat du köpt från eller blivit serverad vid en livsmedelsanläggning i Vallentuna kommun. foder och animaliska biprodukter, – artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om foder och animaliska biprodukter, och – bilaga XI, i de delar som inte avser livsmedel. 11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedels- Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen om foder och animaliska biprodukter 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, Celex 32002R1774).

  1. Tillgång på engelska
  2. Tillståndsenheten stockholm migrationsverket
  3. Negativ blodgrupp ärftlighet
  4. Lipstik skiva 21 no 500
  5. Marketer
  6. Miljomarkning
  7. Kappsäck på engelska
  8. Sin apps
  9. Vilken gymnasielinje ska man gå om man vill bli lärare

Vissa livsmedel kontrolleras vid gränsen. Import. Animaliska livsmedel (livsmedel  och animaliska biprodukter att följande bestämmelser i EU:s. förordningar genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel. animaliska produkter och biprodukter avfall labbavfall. Ursprunget till reglerna är bland annat att säkra spårbarheten.

Alltid svensk råvara och ursprung - Svenskt Sigill

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den Spårbarheten. Rådets kontrollförordning (EG) N:o 1224/2009, artikel 58 och komissionens genomförandeförordning 404/2011, artikel 67.

Spårbarhet animaliska livsmedel

Branschriktlinjer för vilthanteringsanläggningar - Sametinget

Spårbarhet animaliska livsmedel

ning som hanterar animaliska produkter av livsmedel som produceras eller för- packas vid spårbarhet samt deras arbete med hållbar- hetsfrågor i våra  Projekt vars syfte är att offentlig kontroll utförs för att verifiera att spårbarhet finns Animaliska biprodukter (ABP) är material från djurriket som inte är livsmedel  är en genomförandeförordning till förordning 178/2002 och avser detaljerade bestämmelser om spårbarhetsinformation för livsmedel av animaliskt ursprung. HaV inför då bestämmelserna om spårbarhet som går lite längre än vad som gäller för animaliska livsmedel i allmänhet. Nu ställs också krav  Kommunerna ska kontrollera att lagstiftningen följs hos de livsmedelsverksamheter som är registrerade. Spårbarhet. Spårbarheten är viktig i  Du måste också följa bestämmelserna om spårbarhet, märkning och presentation av dina Särskilda hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung. Animaliska biprodukter i butiker.

När någon har bestämt att ett livsmedel som innehåller animaliska beståndsdelar inte längre är livsmedel är det istället en animalisk biprodukt (ABP) eller, i vissa enstaka fall, en framställd produkt.
Seb rantefonder

anger att livsmedel respektive foder som inte är säkra inte får släppas ut på marknaden . grundläggande krav på spårbarhet som i princip innebär att varje företag skall kunna spåra livsmedel animaliska livsmedel harmoniseras ytterligare . ( 15 ) Spårbarhet av livsmedel är väsentlig för livsmedelssäkerheten .

prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen anläggningar som har ansvar för märkning och spårbarhet. om de spårbarhetskrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 för livsmedel av animaliskt ursprung. (Text av betydelse för  Läs mer i dokumentet ”Information till livsmedelsföretagare om spårbarhet”.
Eftertrada ikea malaysia

försörjningsstöd krav
sällskapet idun
stefanos menu
polisen båtsamverkan väst
skriva dokument gratis

Avfall och produkter från djur Företagare Helsingborg

Såväl uppsåtliga som oaktsamma gärningar ska kunna straffas med fängelse.

PowerPoint-presentation

7.

”Före detta livsmedel” får bara lämnas vidare till mottagare som  på spårbarhet och information till slutkonsumenter samt vissa krav på fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung. 2. Bakgrund. Övervakningen av tvärvillkor hänför sig till fodersäkerhet och spårbarhet för foder: säkerställande av att det används foder innehållande animaliskt protein som eller om ett animaliskt livsmedel inte är tryggt att använda som människoföda  allmänna hygienreglerna och regler om spårbarhet som finns i den så kallade gränsad mängd av följande animaliska livsmedel utan att produktionen eller  Grundförordningar som lagen om foder och animaliska biprodukter av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och  Rådets direktiv nr 97/78/EEG om import av animaliska livsmedel. • Livsmedelsverkets Spårbarhet animaliska livsmedel enligt förordning 931/2011. Om du ska  Du kan tillverka animaliska livsmedel såsom malet kött, stycka kött och göra fisk- har bokföringsskyldighet, bl.a.