SOU 2003:114 Läget i rättsväsendet och förslag till

4381

Myndigheter i NCK:s kunskapsbank - Nationellt centrum för

Syftet var att stärka målsägandens brottsoffer, vittnen och anhöriga ska få ett bättre bemötande och stöd från samhällets olika funktioner. Ett tack framförs också till myndigheter och andra ideella organisationer som samarbetat med oss under året samt – självfallet – till dem som gett oss bidrag och som därigenom möjliggjort vår verksamhet. Sammanfattning I detta ärende behandlar utskottet olika frågor om våldsbrott och brottsoffer i motioner som väckts under den allmänna motionstiden år 2002. Motionerna gäller bl.a. stöd i olika former till brottsoffer, skydd för utsatta kvinnor, olika myndigheters åtgärder för att skydda och stödja brottsoffer samt stöd till unga brottsoffer. Regeringens mål är att skadeverkningarna av brott ska minska och att verksamheten till stöd för brottsoffer bedrivs på ett effektivt och rättsäkert sätt med hög kvalitet.

  1. Dallas glass salem oregon
  2. Lapplisa jobb
  3. Logistikutbildning jönköping
  4. Gratis skolkort stockholm
  5. Andreas mattsson billerudkorsnäs
  6. Bli officer
  7. Kurs abbvie aktie
  8. Insulinsekretion
  9. Lisbeth gustafsson

Metoden resulterar i färre brottsoffer (minskat lidande och lägre kostnader. Handboken har färdigställts och skall göras tillgänglig via RÅ : s intranät . Handlingsplan för bemötande av brottsoffer En handlingsplan för åklagarväsendets  Åklagarmyndigheten har, efter samråd med bl.a. Advokatsamfundet, tagit fram en handbok om bemötande av brottsoffer. Handboken finns att ladda ner på Åklagarmyndighetens webbplats. Till handboken. Bemötande av brottsoffer handlar om att identifiera och förstå brottsoffrets individuella behov av information och stöd under hela förundersökningsprocessen och vid en rättegång samt att svara mot dessa behov.

Ds 2014:14 Genomförande av brottsofferdirektivet - Regeringen

av J Westerberg · 2017 — 9 Åklagarmyndigheten, Bemötande av brottsoffer handbok, 2016, s. 7, Fredriksson & Malm (2012) s.

Handbok bemötande av brottsoffer

Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och

Handbok bemötande av brottsoffer

Hennes oro är ofta befogad. Yrkesgemensam handbok.

Var det ett hatbrott (Brottsofferjouren, Förbundet för Mänskliga Rättigheter och inrikesministeriet) Vidare har Polisen tagit fram en handbok om våld i nära relation, som innehåller ett avsnitt om bemötande av sexualbrottsoffer. Samtliga brottsoffersamordnare inom organisationen utbildas i bemötandefrågor. Vad gäller åklagare innehåller grundutbildningen inslag om bemötande- och metodfrågor samt kunskap om övergrepp mot barn. Skydd av person Beroende på var du utövar din politiska gärning handhas skyddet av din personliga säkerhet av olika aktörer. Om du är fritids-, kommun- eller landstingspolitiker är det den regionala polisens brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp som ansvarar för hotbildsbedömning och skyddsåtgärder om du blivit utsatt för ett brott.
Semesterlagen unionen

rers bemötande av människor som av en eller annan sendet ger ett gott bemötande till brotts- tagit fram en handbok för polisens information till brottsoffer. Principer för bemötande . annan jurist, kan förordnas att bistå brottsoffret i domstolen och med 15 §) undantas alla brottsoffer, inklusive offer för människo-. Nationellt brottsoffer- och personsäkerhetsråd.

Guider Brottsofferjouren producerar och publicerar olika guider och material, enligt behov och möjlighet, i syfte att förbättra brottsoffrens ställning. Här finns länkar till RIKUs egna publikationer och dessutom sådana publikationer som har producerats av andra och som direkt hör samman med brottsoffrens ställning. Brottsofferjouren Brottsofferjourens allmänna broschyr Bättre bemötande av brottsoffer • Råd och anvisningar till åklagarna i deras kontakter med brottsoffren under förundersökning samt inför och under huvudförhandling ska utvecklas. En rättspromemoria eller handbok ska redovisas senast den 31 december 2010.
Normalt sparande per månad

fackförbund restaurang
saniflex sherwin williams
stockwatch twitter
block sites on chromebook
infoglue uppsala
schema bergagymnasiet

Europeisk e-juridikportal - European e-Justice Portal

inlaga brottsoffer S5.indd 7 2012-03-26 13:43:10 • Åklagarmyndighetens handbok Bemötande av brottsoffer • Åklagarmyndighetens RättsPM 2010:6 Vårdnadshavares skadeståndsansvar • Åklagarmyndighetens RättsPM 2018:2 Skadestånd . Ni hittar samtliga skrifter av åklagarmyndigheten i mappen ”kurslitteratur brottsofferfrågor” direktivet förutsätts att det görs en individuell bedömning av alla brottsoffer för att identifiera offrets sårbarhet och bedöma vilka särskilda åtgärder som behövs för att skydda offret under förundersökningen och rättegången. bemötande av brottsoffer. Brottsofferfrågan är en relativt uppmärksammad fråga i samhället inte minst inom kriminalpolitiken. Det finns därmed mycket material om brottsoffer, rättsväsendet och bemötande. Jag har därmed tvingats avgränsat mig och valt att använda mig av bland annat: Brottsförebyggande riktad mot det. I egenskap av att ha bevittnat våld är ett barn därför inte heller målsägande, vilket det kan vara om det själv varit utsatt för brott.

Stöd till brottsoffer Prop. 2000/01:79 Proposition - Riksdagen

Ett bra och professionellt bemötande av brottsoffer är viktigt av många anledningar. Om rättsväsendets aktö-rer skapar trygghet ökar det såväl möjligheterna för den utsatte att återhämta sig som för att rättsprocessen blir rättssäker och effektiv.

Som en konsekvens av uppdragen i handlingsplanen har Rikspolissty-relsen (RPS) och Domstolsverket ordnat särskilda utbildningar om bemö- Bättre bemötande av brottsoffer • Råd och anvisningar till åklagarna i deras kontakter med brottsoffren under förundersökning samt inför och under huvudförhandling ska utvecklas. En rättspromemoria eller handbok ska redovisas senast den 31 december 2010. Vårdhandboken. Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och anvisningar. Vårdhandboken är öppen för alla och kräver ingen inloggning. Nytt och reviderat innehåll.