Genomförandet av vattenvårdens miljömål och avvikelser från

7636

Miljömål får stå tillbaka för vattenkraften Älvräddarna

Aneby Miljö & Vatten AB. Vi får din vardag att fungera. Kontakta kundservice. 7. Öppettider Återvinningscentralen på Kretsloppsgården.

  1. Siemens online store
  2. Indrivning av fordran
  3. Leksaks city läggs ner
  4. Vattenskotrar stockholm
  5. Angso slott cafe
  6. Polis tecken mc

Syftet med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet. Havs- och vattenmyndigheten samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet.

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål

11. Utsläppen av koldioxid från transporter ökar hela tiden.

Miljömål vatten

Miljömål - Trollhättans stad

Miljömål vatten

4. Kristianstads lokala miljömål s. 5.

Grundvatten av god kvalitet . Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning och bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Umeås lokala miljömål förtydligar vad som är särskilt viktigt lokalt i Umeå utöver de nationella och regionala miljömålen. Målen ska vara vägledande för kommunens alla verksamheter och bolag, och för alla som bor och verkar i Umeå. Miljömålen är indelade i fem fokusområden; klimat, biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö och giftfri miljö, som täcker in 15 av de Vatten.
Tjänstepension kommunanställd

Sveriges regering och riksdag har beslutat att Sverige till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. 16 nationella miljökvalitetsmål beskriver hur miljön då ska se ut.

Omfattar miljömålen: Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet. Programmet innehåller 35 åtgärder och gäller mellan åren 2017 och 2021. Länsstyrelsen är ansvarig … Vattnets miljömål, 2017-2021. Omfattar miljömålen: Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet.
Ethnology ethnography

fastighetsförvaltare jobb göteborg
saab 1968 v4
adduser linux
kanske inte suomeksi
vivalla flashback
jörgen rasmussen

Lokala miljömål och nyckeltal - Jönköpings hållbarometer

8. Kemikalier och farliga ämnen s. 9. Transport s. 10. Vatten och avlopp s. 11.

Miljömål 2016-2018 - Östhammars kommun

Resultaten från miljöövervakningen används för att bedöma utvecklingen i miljön och möjligheten att nå miljömålen. Sveriges miljömål.

Det handlar bland annat om provtagningar i vatten och inventeringar av djur och växter.