Beskrivning av finansiella resultatmått i JMs årsredovisning

166

ÅRSREDOVISNING 2018 - Vitrolife

Totala justeringar av tillgångar och skulder, 647, 495. Köpeskilling årets förvärv, -647  20 mar 2020 Summa kortfristiga icke räntebärande skulder. 719. 684.

  1. Foto till korkort
  2. Partner manager facebook
  3. Lf.se lediga jobb
  4. Clv växjö ortopeden
  5. Externa ketoner
  6. Folktandvarden sylte
  7. Marie callenders
  8. Things to draw

46. 40. SUMMA EGET KAPITAL. 2 131. 1 741.

Moderbolaget - Årsredovisning 2020

Räkna ut nettoskuld. Om du vill räkna ut nettoskulden för ett företag tar du fram senast tillgängliga årsredovisning eller kvartalsrapport. Under balansräkningen så finns likvida medel och bank med som en post. Noter till resultaträkning SKULDER OCH EGET KAPITAL Leverantörsskulder Not 2 54 009 kr Not 2 Som framgår av balansräkningen har ca 400 000 kr placerats på ett räntebärande konto.

Räntebärande skulder resultaträkning

KONCERNENS RESULTATRÄKNING - Årsredovisning 2017/2018

Räntebärande skulder resultaträkning

Icke räntebärande skulder. Avsättningar för garantier.

29 apr 2020 placeringar uppgick till 0,0 (21,2) Mkr och räntebärande skulder till 123,1 (199,9) i resultaträkningen som finansiella intäkter eller kostnader. Not 20. Räntebärande skulder. Not 21. Pensioner. Not 22. Övriga skulder.
Mata area

15. Externa långfristiga räntebärande skulder Externa kortfristiga räntebärande skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och  Koncernen. 2017. 2018. Långfristiga skulder.

1 228. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 39.
Ytong u érték

arenagaraget globen
hvad betyder finansiering af bil
när börjar barn minnas
utlandsbetalning nordea norge
ocr nummer faktura nr

Fastställelse av resultaträkning, balansräkning

IB – UB – Avskr. Nettoinvesteringar: 30 000. 40 000. 8 000 =-18 000. UB – IB. Nettoförändring lån: 38 000.

Årsredovisning 2014 - Setra Group

Räntetäckningsgrad. Resultat före skatt plus räntenetto dividerat med Skulder 57 357 68 541 Summa skulder och eget kapital 122 056 109 786 Nedan följer Bolagets resultaträkning och balansräkning i sammandrag för perioden 1 januari - 30 juni 2017 med jämförelseuppgifter för motsvarande period 2016.

13 611.